18 aylık bebek gelişimi 1

www.cocukgelisimi.org sitesinde 18 aylık bebek gelişimi, 18 aylık bebeğin gelişimi, 18 aylık bebek neler yapabilir….

Bu aylarda, çocuklarımız-da anlama kapasitesi da-ha gelişmiş ve daha belirgindir. Biz-leri taklit etmeleri fazlalaşır.
18. ayda çocuklarımız bir kağıt ve kalem buldukları an karalama gi-rişiminde bulunurlar. Bu, onlar için gelişimleri açısından çok önem-lidir.
Hamurlarla oynamaktan, kum ve suyla oynamaktan büyük zevk alır. Onlara bu ortamları sağlarsak daha mutlu olacaklardır. Çocukları-mız günlük işlerimizin büyük bir bölümünde bize yardım etmek is-teyebilir, hatta hareketlerimizi tak-lit edeceklerdir.
Bu aylarda çocuklarımız; kü-çük şekerleri, boncukları, iğne ve iplikleri görür görmez iyice gelişmiş bir kıskaçlama tutuşuyla eline alırlar.
Basit, kolay, anlaşılır, renkli ki-taplara bakmaktan hoşlanırlar. Par-maklarıyla gösterirler. Bu aylarda bebeklerimiz, doğrudan doğruya kendisiyle konuşularak iletişim ku-rulmasına ilgi gösterirler. Otuzdan fazla sözcük kullanmaya başlarlar ve daha fazlasını anlarlar.
Çocuk şarkılarından hoşlanır ve eşlik etmeye çalışırlar. Sosyal be-ceri sergilemelerinde ise; kaşığı tu-tar ve yemeği dökmeden ağzına götürürler, oldukça iyi çiğnerler. O zaman demek oluyor ki, bu aylar-dan itibaren bebeklerimizin kendi yemeklerini kendileri yemeleri sağ-lanmalı, dökse bile tepki vermeme-liyiz. Hatta bardağı iki eliyle kavra-yıp üstüne veya çevreye pek fazla dökmeden içebilirler.
Ayakkabılarını, çoraplarını ve şapkasını kendileri çıkarabilirler hatta bundan çok hoşlanırlar. Ama tekrar giyemezler. Hâlâ altlarını ıs-latırlar. Bu normaldir. Ama tuvalet ihtiyaçlarını genel huzursuzluğuyla ve sesli anlatımla önceden haber vermeye başlamışlardır. Bu özellik-lerini takip edip bezine değil de tu-valete yetiştirebilirsiniz. Oyuncak-ları artık ağzına götürmez.
Günlük etkinliklerimizden ba-zılarını kendince taklit etmeye çalı-şır. Oyuncak bebeğine yemek ye-dirmek, kitap okumak, yer süpür-mek gibi..
Başta annesi olmak üzere, ta-nıdık yetişkinlere duygusal açıdan hâlâ epeyce bağımlıdır. Çocukları-mız bu aylarda, zaman zaman, om-zumuzu tutarak, bize vurarak, ya-sak olan şeyleri yaparak veya kural-lara uymayı reddederek çeşitli dik-kat çekme oyunlarına başvuracak-lardır. Hatta bunun yanı sıra diğer çocuklarla işbirliği ve anlaşma içine girmiştir.
Araştırmalar göstermektedir ki, bu aylarda çocuklarıyla hiçbir şe-kilde konuşmamış olması sonucun-da çocukta normal dışı bir sessizlik görülmektedir. İstemediği zaman-larda onu konuşması için zorlama-mak gerekir. Çocuğunuzla konuş-mak, onun çıkardığı sesleri destek-lemenin en iyi yoludur. Anne baba-lar çocukların konuşmalarına karşı kaygısız bir yaklaşım benimsemeli, onlarla düzenli bir şekilde konuş-mayı sürdürmeli, yanıt almadıkla-rında ise yorumsuz kalmayı tercih etmelidirler. Çocukların ağzından sözcükleri âdeta kapmaya çalışan birçok anne baba, bazen çocuğun istediği bir oyuncağı doğru adıyla dile getirinceye kadar vermeyi red-detme gibi bir tutum sergileyebi-lirler. Bunun üzerine çocuk hiçbir şey söylememeyi seçmekte ya da yanlış sözcük söylemektedir. Doğ-ru yaklaşım; kaygısız şekilde dav-ranmak, çocuğa oynamak istediği oyuncağı vermek ve oyuncağın adı-nı söylemesi için asla ısrar etme-mektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir