Artikülasyon Bozukluğu Ve Eğitimi

cocukgelisimi.org..Artikülasyon Bozukluğu Ve Eğitimi, artikülasyon bozukluğu ve eğitimi resimleri, artikülasyon bozukluğu ve eğitimi özellikleri, önce okul öncesi artikülasyon bozukluğu ve eğitimi, çocuk artikülasyon bozukluğu, artikülasyon bozukluğu ve eğitimi örnek, okul öncesi forum artikülasyon bozukluğu ve eğitimi, artikülasyon bozukluğu ve eğitimi örnekleri, artikülasyon bozuklukları..

Artikülasyon Bozukluğu Ve Eğitimi

 

 

artikulasyon bozukluğu

artikulasyon bozukluğu

Artikülasyon Bozukluğu Ve EğitimiTANIM Konuşma dilindeki sesler için nefesin ses banlarını titreştirerek ya da titreşmeden gırtlaktan geçtikten sonra ağız ve burun boşluğundan geçerken şekillenme halidir .(Özsoy,1982) Konuşma seslerini çıkarma işlemine söyleşiş (artikülasyon ) denir . Dinleyici konuşma seslerini atlanmış, yer değiştirmiş, eklemeler ve çarpıtmalar yapılmış gibi algılıyorsa söyleyiş (artikülasyon) bozukluğu var demektir (Baykoç a986) ARTİKÜLASYON BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR NASIL TANINIR: Çocuk ana dilinin bağımsız veya bileşik sesleri doğru ve anlaşılır şekilde çıkaramıyorsa ve çıkardığı sesler aynı yaş grubundaki çocukların çıkarması gereken seslerden farklılık gösteriyorsa, o çocukta artikülasyon var demektir . Eğer artikülasyon bozukluğu çocuğun konuşmasını anlaşılmaz hale sokuyorsa ve etrafın dikkatini konuşma yoğun olarak çekiyorsa bozukluk oldukça yoğun demektir .(Özsoy,1982) Artikülasyon bozukluğunun dört çeşidi vardır .(Baykoç, 1982) 1.Atlamalar: Atlama yanlışlarında sözcüklerin yalnız bir kısmı Örnek: hayvan-ayvan, rehberlik -reberlik, saat-sat, araba-arba 2.Yerine Koyma: Sözcüğün başında, ortasında veya sonundaki yerine başka bir ses kullanılır. Örnek: Arı-ayı ,kitap-kipat, davul-dayul. 3.Eklemeler: Sözcüklerdeki fazla sesleri içerir . Örnek:Aşağı-aşşağı, ,atmış-altmış, eşek-eşşek, pencere-penicere, saat-sahat4.Çarpıtmalar: Sesler tam doğru olmamakla birlikte gerçeğine yakındır. Ses, konuşma dilinde olmayan yeni bir ses olarak çıkarılır. Örnek: karagöz-kaxgöz, ekmek-emmek  

ARTİKÜLASYON BOZUKLUĞUNUN NEDENLERİ Yapısal , görevsel ve psikolojik olmak üzere üç nedeni vardır (Eğe, 1994) 1-Yapısal Nedenler: Ağız içi, dudak, dil gibi konuşma organlarının bozukluğuna bağlı nedenlerdir . * Dil kaslarının normal işleyişten yoksun oluşu , *Dil bağı denilen dil bağlantısının dil ucuna bağlanması *Dudakların yarıklığı ve olağan dışı gergin oluşu *Damağın çok yüksek ve ya düz oluşu, *Damak yarıklığı ve burunda et oluşu * Çene kas ve sinirlerinin bozukluğu * İşitme kaybı *Zihinsel gerilik Artikülasyon bozukluğunun düzeltilebilmesi için çocukta görülen yapısal bozukluğun tedavisi mümkünse tedavi ettirilmeli ve eğitime başlanmalıdır . 2-Görevsel Nedenler: Konuşma organları tam ve sağlıklı olduğu halde, konuşmada üstlendiği görevi tam ve sağlıklı olarak yerine getiremediği durumlardır .Bu durumlar çoğunlukla öğrenme ve alışkınlıkla ilgilidir . *Evde yabancı dil konuşulması, konuşulan dilin farklı ve yetersiz oluşu, * Konuşmayı kazanma ve pekiştirme döneminde çocukla ilgilenecek bir yetişkinin olmaması * Çocuğa konuşmayı öğretmek için tutulan yolun yanlışlığı. 3-Psikolojik Nedenler: Çocuğun zihin düzeyi konuşmayı zamanında ve doğru kazanabilmesini etkiler .Çocuğun duygusal bir çatışma içinde olması konuşmasını etkiler . *Çocuğun kendi duygusal problemi yanında özellikle anne-babanın uyum sorunlarının bulunması da çocuğun konuşmasını etkilemektedir . * Okul öncesi çağdan yeniden bebeklik çağına dönüş yapan çocuklarda yapısal ve görevsel bulgular normal olursa konuşma bozukluğunun nedenini psikolojik nedenlerde aramak gerekir . * Çocukların bazıları aşırı derecede duyarlı çekingen ve utangaçtır . *Bazı çocuklarda ses belleği ve ses ayırım gücü yönünden zayıflık gösterir . Böyle durumlarda konuşmanın kazanılması için gereken algıya sahip değillerdir . -151 –  Konuşma özürlü çocukların çoğunluğunda artikülasyon bozukluğu görülmektedir . Artikülasyon bozuklukları bir veya iki sesi içerebildiği gibi belirli ses gruplarını da içerebilir Artikülasyon bozukluğunun derecesi arttıkça, kişinin konuşmalarının anlaşılabilir olma oranı azalmakta çevre ile iletişim kurmakta büyük ölçüde zorlandıkları için saldırganlık kendine güvensizlik, içe dönüklük,kendine yetmeme gibi kişilik problemleri ortaya çıkabilir . Konuşmanın değerlendirilmesi , hata yapılan sesin belirlenmesi hatanın kelime başı ortada ve sonunda oluşana göre yerinin bulunması ve hatanın cinsinin (konuşma sesleri yokluğu, seslerin yer değiştirmesi, sesin bozuk çıkarılması ve değişik seslerin eklenmesi) saptanması ile yapılamaktadır .(Aktaş, 1982) Artikülasyon bozuklukları sesin kelime içindeki yeriyle de ilgilidir .Okul öncesi dönemde bulunan çocuklar genellikle baştaki sesleri doğru çıkarırlar . Daha sonra ortadaki ve sondaki sesleri düzgün çıkarırlar .Sesin düşürülmesi ve değiştirilmesi en az başak seslerde görülür . (Sucuoğlu, 1979) Genellikle iki tür artikülasyon testi kullanılmaktadır . 1- Tarama testi 2- Tanısal test Tarama testi (Kelime söyleyiş testi): çocuğun konuşmasındaki genel durumu değerlendirerek, konuşma terapisine ihtiyacı olan çocukları saptamaya yardıma olur. Tarama testi yalnızca en sık görülen özürlü sesleri içerir ve sesleri saptar. Tanısal test (Peebody): Bu testlerin birinci fonksiyonu konuşmaları düzeltilecek çocukların saptanması ve artikülasyon bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesine katkıda bulunmakta ve terapinin planlanmasında yol gösterici olmalarıdır .(Aktaş, 1982) Artikülasyon testi ile elde edilen bilgiler gerekli eğitimin ve terapinin planlanmasında yardıma olmaktadır. Artikülasyon problemi olan çocukların hangi seslerde problemi olduğunu, bozukluğun çeşidini bozuk sesin kelime içindeki yerini özürlünün ağırlık derecesini ortaya çıkarmak için çocuk testten geçirilmelidir .(Aktaş, 1982) Anne-Baba uzman, öğretmen çocuk için şu sorulardaki bilgilere doğru cevap veriyorsa o çocukta artikülasyon var demektir. (Özsoy, 1982) 1- çocuğun yaşı -152-  2- Hataların cinsi ve ne tip hata olduğu  3- Yapılan hataların adedi   4- Hataların tutarlı olup olmadığı. Her zaman her ortamda farklı hatalar yapıyor mu? 5- Artikülatör (konuşmayı sağlayan) organlarında bir bozukluk var mı? 6- İşitsel mi? 7- Duygusal zihinsel bir problemi var mı? 8- Çocuğun tutumu ve yaklaşımı nasıl? 9- Lehçenin etkileri Var mı? 10- Gözlemler  

ARTİKULASYON BOZUKLUKLARININ DÜZELTİMESİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR: (Özsoy, 1982) artikülasyon bozukluklarının düzeltime çalışmalarının beş kısımda toplar . 1 -Nedenlerin ortadan kaldırılması 2- Çocuğun probleminin farkına vardırılması 3- Özürlü sesin düzeltilmesi 4- Yeni sesin konuşmada kullanılır hale getirilmesi 5- Terapinin sona erdirilmesi ve vaka incelemesi Çocuğun probleminin giderilmesi için doğru bir tanılama gerektirir. Tanılama ile birlikte nedenlerin ortaya çıkarılması da önemlidir. Eğer çocukta artikülasyon bozukluğunun nedeni yapısal bir bozukluksa bozuklukların çoğu tıbbi tedavi ile düzeltilebilir , neden işitme engeline bağlı ise işitme aracı kullanılır , zeka düzeyi düşük çocuklarda zeka seviyesine göre terapinin düzenlenmesi ve çocuğun mevcut kapasitesinden en iyi yararlanılması gerekir , aile atmosferi ve duygusal uyumsuzluk gibi engeller için psikiyatrik çalışmalar yapılmalıdır . Kısaca çocuğun artikülasyon bozukluğuna neden olabilecek, yapısal, görevsel ve psikolojik nedenler ortadan kaldırılarak terapiye başlanmalıdır . Artikülasyon bozukluğu terapisinde ilk aşama; çene, dudak, dil kasları gereği gibi işlemiyorsa bu kasları çalıştırmak için; * Üfleme çalışması: Kibrit, mum, söndürme, kağıt üfleme pervane döndürme * Sakız çiğneme çalışması: -153-  * Yalama çalışması:Dudaklara reçel, bal gibi tatlılar sürülerek yalama çalışmaları ile dil, dudak ağız kaslarının gelişmesinin sağlanması * Islık çalma çalışması: * Dil yuvarlama çalışması: * Dişleri birbirine vurma çalışması: * Dudakların enlemesine , uzunlamasına açılıp kapanma çalışması Yapılan bu çalışmalar artikülatör (Çene, dudak, dil , ağız) kasların çalışmasına geliştirilmesinde yardıma olacaktır . İkinci çalışma ise; çocuğun probleminin farkına vardırmak ve terapiye istekli hale getirmektir. Çocuğun bozuk çıkardığı sesler çocuk ve eğitimcisi tararından beraberce listelenir böylece çocuk hangi sesleri çıkaramadığını bilir ve bu seslerle çalışma yapacağının farkına varır . *1.AŞAMA: Çocuk yanlış çıkardığı sesin doğrusunu çok dinlemeli, duymalı sesin doğrusu işitme merkezinde yer etmelidir . *2.AŞAMA: sesin çalışması: Ele alınan yani ses uyarı, taklit, fonetik değiştirme ve doğru sesi sözcükleri kullanarak öğretilebilir . *3.AŞAMA: Ayna karşısında doğru sesi çıkarma çalışması *4. AŞAMA: Hece çalışması *5. AŞAMA: Kelime çalışması *6. AŞAMA: Atasözleri, deyimler gibi karmaşık kelime çalışmaları *7 .AŞAMA: Artikülasyon çalışması sonlandırılması. Bu aşamalar izlenerek aile ,öğretmen ve terapistin yardımı ile artikülasyon b6zukluğu olduğuna karar verilen çocuklar konuşmayı daha kolay ve kısa zamanda kazanacaktır . Artikülasyonu olan her çocuk yardımla ve düzenli çalışma ile konuşmasını düzeltecek ve konuşmasında problem kalmayacaktır .

  AİLE BU KONUDA NELER YAPABİLİR? (Özsoy, 1982)’a göre sağlıklı bir çocuğa sahip olmak her anne babanın en önemli isteklerinden biridir .Anne babalar hamilelik döneminde çocukları için en güzel ve en bekledikleri özellikleri hayal eder , onların toplumun ve kendilerinin değer verdiği önemli gördüğü tüm özelliklerini taşımasını dilerler .Herkes sağlıklı bir bebek isteyen çocuğun farklı özelliklerinin olması aileyi değişik duygulara iter .Bu duyguların yerine çocuğumu nasıl tanıyabilirim? onu eğitmek için ne yapabilirim? sorularına aşağıdaki alıştırmalar ışık tutacaktır. -154- *Yukarıda tanımlara ve sorulara doğru cevaplar alan anne-babalar çocuğunuzda artikülasyon var demektir.*Anne-Baba mümkünse bir uzman ile diyaloga geçerek çocuğun konuşma terapisinden faydalanmasını sağlamalıdır. Fakat ülkemizde bu sistem henüz yaygın olmadığı için aileler evde çocuklarıyla bireysel ilgilenmektedir.* Aile önce çocukta yapısal bir bozukluk olup olmadığına bir tıbbi kuruluştan yararlanarak öğretebilir .Bu gibi yapısal bozukluğu olan çocukların önce tedavi ettirilmesi gerekir .Eğer çocuğun artikülasyon bozukluğunun nedeni aile ortamı, duygusal sorunlar varsa çocuğun psikolojik yardım alması yararlı olur . * Aile çocukta artikülasyon bozukluğu olduğunu düşünürse, aile önce Rehberlik Araştırma Merkezilerinden yararlanarak artikülasyon testi yaptırmalı ve (artikülasyon çeşidi hatalı seslerin adedi ve hatalı sesin başta sonda ya da ortada mı olduğu hakkında bilgi almalıdır . * Yapısal bozukluk ve duygusal çatışmaya dayalı olmaya artikülasyon bozuklukları ailenin yapacağı yardım ve özveri ile düzeltilebilir .Anne baba bu çalışma esnasında sevecen ve sabırlı olmalı hatalı seslerin birden düzeleceği sanılmamalı , bu nedenle aceleci olunmalıdır . * İlk çalışma olarak aile çocuğun ağız, dudak , dil vb artikülasyon organlarındaki kasları çalıştırma çalışması yaptırmalıdır .Bunun için çocuk sakız çiğneyebilir , dudak kaslarını çalıştırmak için üfleme çalışması, dudaklara bal sürerek dudak yalama çalışması a-o gibi ağız yuvarlama hareketleri diş takırdatma hareketleri gibi, bu hareketler daha da genişletilebilir. * Aile çocuğun hatalı çıkardığı seslerden oluşan kelimelerle ilgili bir liste hazırlamalıdır. Bu listeyi bazen yanlış bazen doğru telaffuz ederek okumalı ve her yanlış okunan telaffuzu bir işaretle belli etmesi istenir daha sonra bütün kelime doğru telaffuz edilerek okunur ve çocuğun dikkati doğru sese çekilir .Çocukla beraber hatalı çıkarılan seslerden oluşan kelimelerden bir hikaye hazırlanır , önce çocuk okur sonra aile doğrusunu okur çocuk tekrar okuyarak kendi yanlışlarını işaretler .Burada amaç çocuğun doğru ses dikkatini çekmek ve doğru telaffuz etmesini sağlamaktır . *Çocuk ve aile ayna karşısına geçerler , önce aile çocukla beraber hazırlanan kelime listesinin doğrusunu okur sonra çocuktan okumasını ister , çocuk ebeveyninin ağız hareketlerine (ağzının hatalı sesi çıkarırken aldığı şekle dikkat ederek) bakarak doğrusunu çıkarmaya çalışır , ham doğrusunu hem yanlışını telaffuz eder , çocuk hem doğru sesin hem yanlış sesin farkını görür. -155-   *Çocuk okula gidiyorsa Türkçe, Matematik, Fen Bilgiler vb. gibi ilgili derslerden okuma çalışması yaptırılır .Aile çocuğun yanlış çıkardığı seslere ilgisi çekilmeli, çocuktan yanlış okuduğu seslerin altını çizilmesi istenmelidir. Bu ödevleri bir de anne baba çocuğun yaptığı yanlışlar gibi okumalı ve her yanlışta çocuğun parmağıyla masaya vurması istenmelidir , sonra doğru telaffuz etme çalışmasına geçilmelidir . * Aile çocukla beraber oluşturdukları kelime listesinden ilgili resimleri beraberce toplayarak bir dosya oluşturulur , aile bu resimlerle doğru sesi çıkarma çalışması yaptırabilir .Bu çalışmalar yapılırken çocuk doğru çıkardığı sesler için ödüllendirilmeli çalışmanın son aşamalarında ödül azaltılarak uygun bir biçimde kesilmelidir Aile çalışma örneklerini artırmalıdır . * Aile çocuğa evdeki rutun işlerde de görev vermeli, bu işleri yaparken çocuğun hatalı çıkardığı sese dikkati çekilmelidir . * Alıştırmaya önce ses ile başlanır , çocuk sesi doğru telaffuz ettikten sonra basit hecelere geçilir , en son kelimeye geçilir .Cümle önce kısa basit sonra atasözleri bilmeceler , tekerlemelere geçilebilir .Alıştırmalar çocuğun anlayabileceği gibi tane tane ve normal ses düzeyinde olmalıdır . Bu çalışmalar yapılırken çocuğu sıkmamak, onun hoşuna gidecek ortamlar yaratmak ve çocuğu ödüllendirmek ve çok önemlidir .Bu mesafe iyi ayarlanamazsa çocuk çalışmadan sıkılıp hiç konuşmama yolunu da seçebilir . Aile çocuğa sabırla yaklaşmalı, çalışmalarda aceleci hemen sonuç bekleme çalışmasına girmemelidir ” Çocuktan aynı şeyi defalarca tekrarlamasını istemek çocuğu sıkar ve konuşmaya ilgisini azaltır ve sorulan sorulara cevap vermez. Başarıya ulaşmak için hem sözü tam değeri ile seslendirmeye ve acele etmemeye özen gösterilmelidir .Çocuk doğru sesi kelime içinde de çıkarmaya başladığında hemen alıştırmalar sona erdirilmemeli ve çocuk takip edilmelidir .

 SINIF VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİ BU KONUDA NE YAPABİLİR? Artikülasyon bozukluğu olan çocuk okula gidiyorsa sınıf öğretmenini ve branş öğretmenlerini bir yana bırakan bir terapi veya konuşma geliştirme çalışması düşünmek mümkün değildir . Öğretmen önce çocuğun artikülasyon bozukluğu olup olmadığını anlaması için hatalı çıkardığı önce Rehberlik Araştırma Merkezlerinden yararlanarak artikülasyon testi yaptırmalı ve artikülasyon çeşitli hatalı seslerin adedi ve hatalı sesin başta sonda ya da ortada mı olduğu hakkında bilgi almalıdır . -156-  Çocuk terapiye devam ediyorsa: Çocuk yetkili bir kurumda veya bu konuda yetişmiş bir uzman tararından terapiye tabi tutuluyorsa, sınıf öğretmeninin yardımı iki ayrı yönde olabilir. Birinci gruptaki yardımı çocuğa ait gerekli bilgileri toplamak ve ilgiliye vermektir .Çocuğun tüm özellikleri olduğu kadar konuşma durumu ile ilgili en güvenilir bilgiler sınıf öğretmeni tararından verilebilir uzmana, daha iyi gözleme durumuna sahip olan yetkili kişilerin başında öğretmen gelmektedir . Bunun içindir ki çocuk inceleme veya tanıma fişleri diye adlandırılan fişlere öğretmenin vereceği bilgilere geniş yer ayrılmış bulunmaktadır . Bu bakımdan öğretmen sınıfta ki öğrencileri konuşma özellikleri yönünden de tanımaya çalışmalıdır . Sınıf öğretmeninin ikinci gruptaki yardımı, terapi süresince çocuğa verilen ödevlerin yerine getirilmesinde, sınıfta gereken kolaylığı sağlamaktır . Uzmanla işbirliği yaparak onun tavsiyelerini yerine getirmek ve uygulamaların sonucunda uzmanı haberdar etmek, sınıf öğretmeninin en çok yardım edeceği konulardan biridir . Çocuk terapiye devam etmiyorsa: Bugün için yurdumuzda konuşma özünün düzeltilmesinde çalışabilecek yeterli sayıda eleman yoktur .Ama artikülasyon bozukluğu olan çocuk vardır . Bunlardan okul çağında olanlar çoğunlukla sınıflara bu özürleri ile devam etmektedir .Sınıflarında artikülasyon bozukluğu olan çocuklar tamamen sınıf öğretmeninin anlayış, yeterlilik ve çabasına kalmaktadır .Acaba bu sınıf öğretmeni artikülasyon bozukluklarını düzeltme çalışması yapsın demek midir? Bazı belirli vakalar için evet. Fakat bu hiçbir zaman sınıf öğretmeni konuşma uzmanının yerini tutar demek değildir .Sınıf öğretmeni terapistin yerini tutacak fonksiyona sahip olmadığı gibi terapiyi sürdürmek için yeterli zamana sahip değildir . Öğretmen çocuğa karşı sevecen ,sabırlı ve özverili olmalıdır .Çocuğun hatalı çıkardığı sesi hemen doğru olarak kazanamayacağı için aceleci davranmamalıdır . Öğretmen önce çocuğun artikülasyonunun çeşidini ve çıkardığı hatalı bilmesi gerekmektedir .Bu nedenle çalışmanın ilk aşaması hatalı sesleri, doğru olarak çıkarılması ile başlanmalı ve .doğru çıkarmaya başladığı sesi kelime içinde kullanarak doğrusunu öğretmelidir . -157-  Öğretmen Türkçe dersinde artikülasyonu olan çocuklara daha fazla .söz vermelidir .Parçanın okunuşunda her çıkardığı hatalı sese çocuğun dikkatini çekmeli ve öğretmen tararından doğru telaffuz edilerek çocuğun tekrarlaması istenmelidir .Aynı uygulama anlatım çalışmaları, matematik dersinde problemin okunması gibi durumlarda da tekrarlanmalıdır. *Öğretmen artikülasyon bozukluğu olan çocuklarda hat.alı çıkardığı seslerden oluşan isteklerde bulunur .Örneğin: R harfinde artikülasyon bozukluğu olan bir çocuğa ”Git Rasim Beyden tebeşir iste Yoksa Türkan hanımdan iste gibi çocuğun bu kelimeyi tekrar etmesi ve isteği yerine getirmesi istenir . * Çocuklara öğretmen ara sıra şarkı, masal, öykü, kasetleri dinlettirilerek çocuğun çıkardığı hatalı sesin doğrusunu öğrenmesi , anlaması ve dikkatinin çekilmesi sağlanır. *Sınıfta mani, tekerleme, şarkı söylenerek çocuğun hatalı çıkardığı sesler tekrar ettirilmelidir. * Öğretmen bir parça okurken bilinçli hatalar yaparak çocuğun bunları kaydetmesini ve doğrularını kendisinin telaffuz etmesini sağlar . * Sınıfta başka artikülasyonu olan çocuklar birbirlerini dinleyip yanlışları not ederler, kendi aralarında doğru sesi telaffuz etmeye çalışırlar. * Çocuğa sınıf içi rutin işlerde görevler verilerek çocuğun günlük konuşmalarına dikkat ederek yanlış çıkardığı sesler üzerine yoğunlaşmalıdır. Kısaca çocuğun çıkardığı sese dikkatinin çekilmesi , bu sesi doğru çıkarır hale getirmesi ve sesi kelime içinde doğru kullanır hale gelmesi artikülasyon bozukluğunun giderilmesindeki temel aşamalardır. Öğretmenler bu etkinlikleri sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle kendi ortamına uydurarak geliştirebilir , ayrıca öğretmen çocuğun çıkardığı her doğru ses ve kelime içinde doğru çıkardığı ses için sözel ödüle ödüllendirilmelidir .Öğretmenler (artikülasyon çalışmaları yaptırmadan önce) sınıfta artikülasyon hakkında öğrencilerine bilgi vermeli eğitimle geçebilecek bir bozukluk olduğunu ve arkadaşlarını duygusal yönden desteklemeleri gerektiğini anlatmalıdır. Artikülasyon bozukluğu eğitiminde öğrenciye destek olmak amacıyla sürece katılan öğretmenlerin il anda çok fazla çaba harcayarak bıkkınlığa uğramalarıdır ya da başarı dilek ve seviyelerini yüksek tutmaları ve dolayısıyla istenen hızda ilerleme sağlanmasıdır .Bütün bunlar öğretmeni -158 –  etkilediği kadar öğrenciyi de etkiler , çünkü bu gibi durumlarda öğrenci fazla sıkıştırılır , bazı hallerde bu çocukta yılgınlık panik ve başka problemlerin doğmasına yol açabilir . (Özsoy,1982) Anne baba ve eğitimcilerin artikülasyon bozukluğu ile ilgili bilgiler edindikten sonra artikülasyon bozukluğu olabileceğini düşünüyorlarsa vakit kaybetmeden bulundukları yerde Rehberlik Araştırma Merkezlerine baş vurarak artikülasyon testi yaptırmalı ve hastanelerin K.B.B bölümleri dil ve konuşma bozuklukları ünitelerinden yardım almaları, konuşma uzmanları ile işbirliğinde olmaları gerekmektedir .Aile ve eğitimciler unutulmamalıdır ki artikülasyon bozukluğu uygun bir konuşma eğitimiyle düzelebilecek bir bozukluktur .  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir