Etiket arşivi: 18 aylık bebek gelişimi

18 aylık bebek gelişimi 2

cocukgelisimi.org….18 aylık bebek gelişimi, 18 aylık bebek nerler yapabilir, 18 aylık bebek, 18 aylık bebekler, 18 aylık bebek oyunları….

Bu aylarda bebeklerimi-zin dil gelişiminden bah-setmeye devam ediyoruz.
Çocuklarımıza ait ilk konuşma veya seslerin anlamsız hatta saçma olacağını önceden kabul etmeliyiz. Çünkü onlar henüz anlamlı söz-cükler oluşturacak olgunluğa eriş-miş değildir. Bu noktada düzelt-meler yapmak, çocuğunuzun bu anlamsız sesleri çıkartmada ısrar ederek kekelemesine yol açabilir. Bu nedenle çocuklarımızla düzenli bir şekilde konuşmamızın onun dil gelişimine olumlu etkisi olacağı açıktır. Ancak onunla hiçbir zaman kendi dilinde yani bebek dili kulla-narak konuşmayın. Çünkü bu onun bir objeyi iki isimle adlandırmasına yol açabilir. Ardından da bebek dili haline dönüşebilir.
Eğer çocuğumuzun gelecekte iyi bir okuyucu olmasını istiyorsak, onun kavram gelişimini hızlandırma-ya, sözcük bilgisini arttırmaya yö-nelik çalışmalar yapılmalıdır. Bunu gerçekleştirmek için biz anne ve babalar olarak yapmamız gereken, çocuklarımızla bol bol konuşmak-tır. Onlarla bol ve düzgün cümle-lerle konuşmak, onun sözcük, kav-ram bilgisini ve dil gelişimini artırır.
Diyebiliriz ki, dil gelişimi ye-terli düzeyde olan yani, ana dilini iyi öğrenen bir çocuk gelecekte iyi bir okuyucu olmaya hazır demektir.
Birçok araştırmacının ortak düşüncesi, okuma eğitiminin, oku-ma yazma eğitiminden önce baş-laması gerektiğini vurgulamakta, bir insanın yetişkinlikte sahip ola-cağı okuma becerisinin temelleri-nin o insanın çocuklukta ilk sözcük-leri söylemeye başladığı çağda atıldığını ortaya koymaktadır.
Peki bu aylarda bizler neler yapabiliriz?
Çocuğunuzun söylediği tek bir sözcük, gerçekte birden çok söz-cüğü kapsayan bir isteği dile getire-bilir. Mesela; çocuğunuz anne dedi-ğinde bu pek çok anlama geliyor olabilir. Eğer anlamı: “Anne içecek verir misin?” ise, bunu anladığınızda ona :“Anne şimdi sana içecek vere-cek.”deyin. Böylece o, bir daha ki sefere “Anne, içecek…” diyebile-cektir.
Çocuğunuza her tür sesi açık-layın, hayvan seslerini, araç ses-lerini, müziği…
Mümkün olduğunca sık kitap okuyun. En sevdiklerini tekrar tek-rar okuyun, isim ve objeleri tekrar edin. Resimli bazı kitapları kendi kendine tutmasını, karıştırmasını sağlayın.
Her yerde, her şeyin ismini söyleyin.
İyilik zamirini öğretin. “Bu be-nim elmam, bu senin elman” gibi…
Mümkün olduğunca sık, diğer çocuklarla arkadaşlarıyla bir araya gelmesini ve onlarla oynamasını sağlayın ve sosyalleşmesini destek-lemek için çeşitli oyun malzemeleri sunun. Onun başarılarını övün. Rekabete meydan vermeyin. Bu, kendine güven duygusunun geliş-mesinde yararlı olacaktır. Paylaşı-mını destekleyin ve övün.
Her şeyin rengini söyleyin, sert, yumuşak gibi zıtlıkları açık-layın.
Sayıları kullanmaya başlayın. Önce kendinizin, sonra bebeğinizin parmaklarını kullanın.
Kısaca; başta giyinme, soyun-ma, yemek yeme olmak üzere tüm faaliyetlerini kendi başına yapma-sını destekleyin, cesaretlendirin, ortamlar hazırlayın.

Kaynak:ribatdergisi.org

18 aylık bebek gelişimi 1

www.cocukgelisimi.org sitesinde 18 aylık bebek gelişimi, 18 aylık bebeğin gelişimi, 18 aylık bebek neler yapabilir….

Bu aylarda, çocuklarımız-da anlama kapasitesi da-ha gelişmiş ve daha belirgindir. Biz-leri taklit etmeleri fazlalaşır.
18. ayda çocuklarımız bir kağıt ve kalem buldukları an karalama gi-rişiminde bulunurlar. Bu, onlar için gelişimleri açısından çok önem-lidir.
Hamurlarla oynamaktan, kum ve suyla oynamaktan büyük zevk alır. Onlara bu ortamları sağlarsak daha mutlu olacaklardır. Çocukları-mız günlük işlerimizin büyük bir bölümünde bize yardım etmek is-teyebilir, hatta hareketlerimizi tak-lit edeceklerdir.
Bu aylarda çocuklarımız; kü-çük şekerleri, boncukları, iğne ve iplikleri görür görmez iyice gelişmiş bir kıskaçlama tutuşuyla eline alırlar.
Basit, kolay, anlaşılır, renkli ki-taplara bakmaktan hoşlanırlar. Par-maklarıyla gösterirler. Bu aylarda bebeklerimiz, doğrudan doğruya kendisiyle konuşularak iletişim ku-rulmasına ilgi gösterirler. Otuzdan fazla sözcük kullanmaya başlarlar ve daha fazlasını anlarlar.
Çocuk şarkılarından hoşlanır ve eşlik etmeye çalışırlar. Sosyal be-ceri sergilemelerinde ise; kaşığı tu-tar ve yemeği dökmeden ağzına götürürler, oldukça iyi çiğnerler. O zaman demek oluyor ki, bu aylar-dan itibaren bebeklerimizin kendi yemeklerini kendileri yemeleri sağ-lanmalı, dökse bile tepki vermeme-liyiz. Hatta bardağı iki eliyle kavra-yıp üstüne veya çevreye pek fazla dökmeden içebilirler.
Ayakkabılarını, çoraplarını ve şapkasını kendileri çıkarabilirler hatta bundan çok hoşlanırlar. Ama tekrar giyemezler. Hâlâ altlarını ıs-latırlar. Bu normaldir. Ama tuvalet ihtiyaçlarını genel huzursuzluğuyla ve sesli anlatımla önceden haber vermeye başlamışlardır. Bu özellik-lerini takip edip bezine değil de tu-valete yetiştirebilirsiniz. Oyuncak-ları artık ağzına götürmez.
Günlük etkinliklerimizden ba-zılarını kendince taklit etmeye çalı-şır. Oyuncak bebeğine yemek ye-dirmek, kitap okumak, yer süpür-mek gibi..
Başta annesi olmak üzere, ta-nıdık yetişkinlere duygusal açıdan hâlâ epeyce bağımlıdır. Çocukları-mız bu aylarda, zaman zaman, om-zumuzu tutarak, bize vurarak, ya-sak olan şeyleri yaparak veya kural-lara uymayı reddederek çeşitli dik-kat çekme oyunlarına başvuracak-lardır. Hatta bunun yanı sıra diğer çocuklarla işbirliği ve anlaşma içine girmiştir.
Araştırmalar göstermektedir ki, bu aylarda çocuklarıyla hiçbir şe-kilde konuşmamış olması sonucun-da çocukta normal dışı bir sessizlik görülmektedir. İstemediği zaman-larda onu konuşması için zorlama-mak gerekir. Çocuğunuzla konuş-mak, onun çıkardığı sesleri destek-lemenin en iyi yoludur. Anne baba-lar çocukların konuşmalarına karşı kaygısız bir yaklaşım benimsemeli, onlarla düzenli bir şekilde konuş-mayı sürdürmeli, yanıt almadıkla-rında ise yorumsuz kalmayı tercih etmelidirler. Çocukların ağzından sözcükleri âdeta kapmaya çalışan birçok anne baba, bazen çocuğun istediği bir oyuncağı doğru adıyla dile getirinceye kadar vermeyi red-detme gibi bir tutum sergileyebi-lirler. Bunun üzerine çocuk hiçbir şey söylememeyi seçmekte ya da yanlış sözcük söylemektedir. Doğ-ru yaklaşım; kaygısız şekilde dav-ranmak, çocuğa oynamak istediği oyuncağı vermek ve oyuncağın adı-nı söylemesi için asla ısrar etme-mektir.